Survey Sampling International, LLC

Brukerbetingelser for panelbelønninger

Gjelder fra 22. januar 2014
Sist oppdatert: 22. januar 2014

1. Hvordan får jeg belønninger?

Paneldeltakere kan få belønninger for ulike aktiviteter godkjent av Survey Sampling International, LLC ("SSI"), inkludert, men ikke begrenset til, registrering i et SSI-panel, fullføring og innsending av en spørreundersøkelse, gjennom deltakelse i SSIs anbefal-en-venn-program, gjennom konkurranser eller kampanjer tilbudt av SSI, og/eller gjennom fullføring av interne undersøkelser eller spørreskjemaer angående profilopplysninger eller demografisk informasjon ("godkjent aktivitet"). Hvis det tilbys poeng for en godkjent aktivitet, får paneldeltakeren en melding om at det tilbys poeng for den godkjente aktiviteten, samt antall tilbudte poeng. Poengene kan løses inn i ulike belønninger, inkludert, men ikke begrenset til, gavekoder, gavekort, kontanter gjennom visse tredjeparters nettbutikker, utvalgt av SSI, og bidrag til veldedige organisasjoner som er forhåndsgodkjent av SSI ("belønning" eller "belønninger"). Antall poeng for godkjent aktivitet varierer, les nøye gjennom aktuelle meldinger og instruksjoner. Poengene samles på en konto som SSI administrerer for hver paneldeltaker. Kontoen er ikke en bank- eller finanskonto, og det påløper ingen form for renter.

I tillegg til belønninger kan SSI tilby paneldeltakere muligheten til å delta i SSIs kvartalvise premietrekning. Se de offisielle reglene for premietrekning for ytterligere informasjon: Survey Sampling International premietrekning. Premietrekningen er ikke nødvendigvis tilgjengelig som et incentivalternativ for alle paneler.

Gyldige poeng vil settes inn på paneldeltakerens konto. Poengene vil trekkes fra paneldeltakerens konto når vedkommende bruker poengene til å få en belønning. SSI gjør en rimelig innsats for å sikre at poeng settes inn og trekkes på riktig måte. Imidlertid bør paneldeltakere sjekke kontoen for å sikre at den har riktig antall opptjente poeng og viser alle aktuelle poengtransaksjoner. Hvis du mener det er feil i angitte innskudd, uttak eller poengtransaksjoner på kontoen, send en e-post til helpdesk.no@yourvoice.ssisurveys.com. All e-post som sendes til SSI, bør inneholde paneldeltakerens navn, e-postadresse og detaljer om saken. SSI vil gjøre en rimelig innsats for å undersøke saken og svare raskt på paneldeltakerens henvendelse. SSIs beslutning er endelig og bindende.

SSI VERKEN STØTTER, SPONSER ELLER PÅTAR SEG NOE ANSVAR FOR NOEN LEVERANDØRER, PRODUSENTER ELLER FORMIDLERE AV BELØNNINGER ELLER FOR NOEN AV DERES PRODUKTER, TJENESTER, ARTIKLER ELLER GAVEKORT ELLER FOR NOEN AV DERES PRAKSISER, POLICYER ELLER VILKÅR OG BETINGELSER.

SSI ER IKKE ANSVARLIG FOR TAPTE, BORTKOMNE, STJÅLNE ELLER MISBRUKTE BELØNNINGER, OG SSI PÅTAR SEG INTET ANSVAR FOR POENG SOM MISBRUKES AV PERSONER DU GIR TILGANG TIL DIN KONTO. HVIS DU HAR SPØRSMÅL ELLER BEKYMRINGER ANGÅENDE MISBRUK AV KONTOEN DIN, KONTAKT SSI, OG SSI VIL UMIDDELBART UNDERSØKE SAKEN.

2. Hvordan kan jeg løse inn poeng?

Belønninger som er tilgjengelige gjennom SSIs belønningsprogram har ulike innløsningsterskler, og dersom du ikke har nok poeng til en bestemt belønning, kan du ikke løse inn poeng i den belønningen før du har samlet tilstrekkelig antall poeng. Informasjon om tersklene for innløsning av poeng i belønninger finnes på din side. Når du har gjennomført en poengtransaksjon, kan transaksjonen ikke angres, kanselleres eller avbrytes. Leverandørene av belønningene som er tilgjengelig gjennom SSIs belønningsprogram kan ha egne vilkår og betingelser. Les nøye gjennom disse vilkårene og betingelsene. SSI vil ikke erstatte tapte, stjålne, bortkomne eller ødelagte belønninger. SSIs BELØNNINGSPROGRAM OG ALLE BELØNNINGER LEVERES "AS IS", OG SSI GIR INGEN OG FRASKRIVER SEG ALLE FREMSTILLINGER OG GARANTIER AV NOE SLAG, EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET TIL BESTEMTE FORMÅL OG OVERHOLDELSE AV RETTIGHETER, OG IMPLISITTE GARANTIER SOM FØLGE AV ETABLERT HANDLEMÅTE ELLER BRUK. I DEN GRAD SSI UNDER GJELDENDE LOV IKKE KAN FRASKRIVE SEG GARANTIER, SKAL OMFANGET AV OG VARIGHETEN PÅ EN SLIK GARANTI BEGRENSES TIL MINSTE TILLATTE OMFANG ELLER VARIGHET UNDER GJELDENDE LOV.

Hvis en paneldeltaker velger å gi poeng til en av de ideelle organisasjonene som er godkjent av SSI, vil SSI gi disse poengene til den valgte organisasjonen. Denne gaven gis ikke av eller på vegne av SSI, og SSI vil ikke matche noen gaver. Merk: Dette gavealternativet er ikke tilgjengelig i alle paneler som eies og/eller drives av eller på vegne av SSI, sjekk hvilke alternativer som er tilgjengelige for panelet du tilhører.

3. Utløper poengene?

Poengene utløper ikke, men dersom kontoen din avsluttes eller kanselleres, enten av deg eller av SSI, kan ubenyttede poeng kanselleres og bli ugyldige.

4. Må jeg betale skatt for belønninger jeg mottar?

SSI gir ikke juridiske råd til paneldeltakere. Paneldeltakere er selv ansvarlige for å oppfylle skattemessige og juridiske forpliktelser. SSI kan gi deg og/eller aktuelle offentlige instanser eller skattemyndigheter opplysninger knyttet til din poengtransaksjonshistorie. Dersom dette er aktuelt, kan SSI holde tilbake skatter etter forespørsel fra aktuelle offentlige instanser eller skattemyndigheter. Du samtykker i at SSI kan bli bedt om å oppgi bestemte opplysninger til aktuelle offentlige instanser angående betalinger eller belønninger du får i forbindelse med bruk av SSIs tjenester. Du samtykker i å gi SSI alle påkrevde opplysninger for å hjelpe SSI med å oppfylle sine forpliktelser.

5. Kan poeng eller belønninger overføres til andre?

Paneldeltakere kan ikke overføre eller gi bort poeng eller belønninger til noen tredjepart. Paneldeltakere har ingen eiendomsrettigheter eller rettslige interesser i noen poeng som er tildelt i forbindelse med SSIs belønningsprogram. Poengene har ingen kontantverdi.

6. Hva skjer dersom kontoen min suspenderes eller avsluttes, eller dersom jeg sier opp medlemskapet?


En paneldeltakers konto kan suspenderes eller avsluttes ved inaktivitet som beskrevet, eller ved mistanke om aktivitet i strid med SSIs brukerbetingelser (Vilkår og betingelser) ("SSIs brukerbetingelser"). Hvis kontoen din suspenderes eller avsluttes, vil du få en melding når du forsøker å logge på medlemskontoen din eller svare på en undersøkelse. Meldingen ber deg kontakte den aktuelle brukerstøtten hos SSI. Merk: Ved mistanke om svindel eller aktivitet i strid med SSIs brukerbetingelser, kan du miste poengene dine. Hvis SSI kommer frem til, etter eget skjønn, at kontoen din ble suspendert eller avsluttet på feilaktig grunnlag, kan SSI gjenopprette kontoen til aktiv status. SSIs beslutning er endelig og bindende.

Hvis du ønsker å avslutte medlemskapet, bør du løse inn alle tilgjengelige poeng før du stenger kontoen. Hvis du har spørsmål angående innløsning, kan du kontakte SSI på [helpdesk.no@yourvoice.ssisurveys.com].

SSI oppbevarer poenginformasjon og transaksjonshistorikk for alle paneldeltakere i 6 måneder etter avslutning eller kansellering av en paneldeltakers konto.

7. Vil SSIs belønningsprogram endres?

SSI forbeholder seg retten til å endre reglene for incentivprogrammet, belønninger, vilkår, betingelser og begrensninger, og/eller avslutte programmet i sin helhet, på et hvilket som helst tidspunkt.

8. Må jeg oppgi personopplysninger i forbindelse med deltakelse i belønningsprogrammet?

I forbindelse med belønningsprogrammet kan du bli bedt om å oppgi personopplysninger til SSI og/eller SSIs underleverandører, agenter og/eller representanter som yter tjenester til SSI i forbindelse med belønningsprogrammet. Alle personopplysninger som oppgis i forbindelse med belønningsprogrammet, vil behandles i tråd med SSIs retningslinjer for personvern og vil brukes til formålene de ble oppgitt for.

9. Når blir poengene satt inn på kontoen min? Hvor lang tid tar det å få et e-gavekort?

Når det gjelder innskudd på en konto, vil SSI forsøke å gjøre innskudd på din konto umiddelbart. Tiden det tar å gjøre innskudd på kontoen din kan imidlertid være avhengig av hva slags aktivitet du deltok i (f.eks. vil poeng tildelt i forbindelse med fullføring av en spørreundersøkelse, settes inn når undersøkelsesprosjektet avsluttes). Det kan også oppstå en forsinkelse som følge av en kundes gjennomgang og analyse av tjenesten som er utført eller levert av SSI.

Vanligvis får du det elektroniske verdikortet innen førtiåtte (48) timer etter innløsning, men noen ganger kan det ta lengre tid. Levering av elektroniske verdikort kan ta opptil ti (10) virkedager.

Når det gjelder fysiske gavekort, vil deltakere som regel motta det fysiske gavekortet i løpet av ti (10) hverdager etter innløsningen.

Hvis du ikke mottar poeng eller incentiver du mener du har rett til, kontakt [helpdesk.no@yourvoice.ssisurveys.com].

10. Finnes det flere brukervilkår som gjelder SSIs belønningsprogram?

SSI kan engasjere tjenesteleverandører til å administrere og drifte nettbutikker eller -markedsplasser for å gi panelmedlemmer mulighet til å løse inn poeng i produkter eller tjenester som er tilgjengelige i eller gjennom nettbutikkene eller -markedsplassene. Tjenesteleverandørene kan ha brukervilkår som gjelder dine muligheter til å bruke nettbutikkene eller -markedsplassene. Slike brukervilkår vil være tilgjengelige på nettstedene til nettbutikkene eller -markedsplassene. Videre kan det være bestemte brukervilkår for bestemte belønninger, produkter eller tjenester som er tilgjengelige gjennom nettbutikkene eller -markedsplassene. Disse brukervilkårene er tilgjengelige gjennom, på eller i forbindelse med nettbutikkene eller -markedsplassene. Les nøye gjennom disse brukervilkårene.